Simone Weil – odmowa bałwochwalstwa czyli w poszukiwaniu prawdy absolutnej